تعرفه خدمات
نام خدمات سایز سفارش اقتصادی (حقیقی) سفارش اقتصادی (حقوقی) ضریب سفارش اکسپرس ضریب سفارش ویژه تعداد
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A4 (سیاه و سفید) PR-11 A4 600 تومان 500 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A3 (سیاه و سفید) PR-11 A3 1,200 تومان 1,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A2 (سیاه و سفید) PR-11 A2 2,400 تومان 2,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A1 (سیاه و سفید) PR-11 A1 3,200 تومان 2,700 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A0 (سیاه و سفید) PR-11 A0 5,000 تومان 4,200 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A4 (رنگی) PR-12 A4 800 تومان 700 تومان + %15 + %25 ----
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A3 (رنگی) PR-12 A3 1,400 تومان 1,200 تومان + %15 + %25 ----
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A2 (رنگی) PR-12 A2 2,800 تومان 2,400 تومان + %15 + %25 ----
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A1 (رنگی) PR-12 A1 3,800 تومان 3,200 تومان + %15 + %25 ----
پرینت و پلات نقشه های مهندسی A0 (رنگی) PR-12 A0 6,000 تومان 5,000 تومان + %15 + %25 ----
پرینت و پلات تصویر وعکس A4 (کاغذ تحریر) PR-51 : A4 600 تومان 500 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A3 (کاغذ تحریر) PR-51 : A3 1,200 تومان 1,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A2 (کاغذ تحریر) PR-51 : A2 3,600 تومان 3,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A1 (کاغذ تحریر) PR-51 : A1 9,000 تومان 8,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A0 (کاغذ تحریر) PR-51 : A0 17,000 تومان 15,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A4 (کاغذ تحریر) PR-52 A4 800 تومان 700 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A3 (کاغذ تحریر) PR-52 A3 1,900 تومان 1,600 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A2 (کاغذ تحریر) PR-52 A2 4,400 تومان 4,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکس A1 (کاغذ تحریر) PR-52 A1 9,000 تومان 8,000 تومان + %15 + %25 --|--
پرینت و پلات تصویر وعکسA0 (کاغذ تحریر) PR-52 A0 17,000 تومان 15,000 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A4 (سیاه و سفید) PR-30 A4 600 تومان 500 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A3 (سیاه و سفید) PR-30 A3 1,200 تومان 1,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A2 (سیاه و سفید) PR-30 A2 3,600 تومان 3,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A1 (سیاه و سفید) PR-30 A1 4,300 تومان 3,600 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A0 (سیاه و سفید) PR-30 A0 7,200 تومان 6,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A4 (رنگی) PR-314 A4 1,100 تومان 900 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A3 (رنگی) PR-31 A3 1,900 تومان 1,600 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A2 (رنگی) PR-31 A2 4,300 تومان 3,600 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A1 (رنگی) PR-31 A1 5,000 تومان 4,300 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی نقشه و مدارک خطی A0 (رنگی) PR-31 A0 8,600 تومان 7,200 تومان + %15 + %25 --|--
فتوکپی سیاه و سفید A4 تصاویر PR-40 : A4 500 تومان 400 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی سیاه و سفید A3 تصاویر PR-40 : َA3 900 تومان 800 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی سیاه و سفید A2 تصاویر PR-40 : A2 5,500 تومان 5,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی سیاه و سفید A1 تصاویر PR-40 : A1 10,000 تومان 9,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی سیاه و سفید A0 تصاویر PR-40 : A0 18,000 تومان 16,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی رنگی A4 تصاویر PR-41 : A4 950 تومان 850 تومان + %15 + %25 ---
فتوکپی رنگی A3 تصاویر PR-41 : A3 1,600 تومان 1,400 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی رنگی A2 تصاویر PR-41 : A2 5,500 تومان 5,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی رنگی A1 تصاویر PR-41 : A1 10,000 تومان 9,000 تومان + %15 + %25 ----
فتوکپی رنگی A0 تصاویر PR-41 : A0 18,000 تومان 16,000 تومان + %15 + %25 ----
اسکن سیاه و سفید PR-20 _ A4 A4 500 تومان 400 تومان + %15 + %25 --|--
اسکن سیاه و سفید PR-20 _ A3 A3 1,000 تومان 900 تومان + %15 + %25 --|--
اسکن سیاه و سفید PR-20 _ A2 A2 3,600 تومان 3,000 تومان + %15 + %25 --|--
اسکن سیاه و سفید PR-20 _ A1 A1 4,300 تومان 3,600 تومان + %15 + %25 --|--
اسکن سیاه و سفید - PR-20 _ A0 A0 7,200 تومان 6,000 تومان + %15 + %25 --|--
اسکن رنگی PR-21 _ A4 A4 700 تومان 500 تومان + %15 + %25 ----
اسکن رنگی PR-21 _ A3 A3 1,200 تومان 1,000 تومان + %15 + %25 ----
اسکن رنگی PR-21 _ A2 A2 4,300 تومان 3,600 تومان + %15 + %25 ----
اسکن رنگی PR-21 _ A1 A1 5,000 تومان 4,300 تومان + %15 + %25 ----
اسکن رنگی PR-21 _ A0 ََA0 8,600 تومان 7,200 تومان + %15 + %25 ----
سبد سفارش
  • هیچ آیتمی در سبد سفارش موجود نیست.